Wij raden u aan de laatste versie van uw browser te gebruiken. om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot alle prestaties en functies op onze website. U kunt mogelijk niet alle functies en opties van deze website gebruiken met uw huidige browser versie

Klik hierop om éen van de volgende browsers te downloaden: Microsoft Edge,Google Chrome,Mozilla Firefox,Apple Safari
Algemene voorwaarden op GotPrint Website

Updated: November 18, 2011

1. Toepassing van de Algemene Bepalingen en Voorwaarden

1.1 Onze Algemene Bepalingen en Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Neem, alvorens producten van onze website te bestellen, deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden aandachtig door. Door onze producten te bestellen gaat u akkoord met onze Algemene Bepalingen en Voorwaarden.

1.2 GotPrint.eu BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden te herzien en te wijzigen zonder haar klanten daarover voorafgaand in kennis te stellen. Iedere wijziging van deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden wordt met onmiddellijke ingang van kracht na te zijn gepubliceerd op de GotPrint.eu BV website.

1.3 Deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden vervangen alle voorafgaande versies.

1.4 Voor zover een klant zijn eigen Algemene Bepalingen en Voorwaarden hanteert, zal de toepasselijkheid daarvan expliciet worden uitgesloten bij het aangaan van overeenkomsten met GotPrint.eu BV.

2. Status klant

Door een order te plaatsen op onze website garandeert de klant dat:
- hij/zij tenminste 18 jaar oud is,
- hij/zij wettelijk bevoegd is.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De mogelijkheid orders te plaatsen op de GotPrint.eu website houdt een uitnodiging in om een aanbod te doen. De order van een klant is een aanbod om een product te kopen. Alle orders zijn onderworpen aan aanvaarding door GotPrint.eu. De aanvaarding van de order zal de klant worden bevestigd via e-mail. De overeenkomst tussen GotPrint.eu en de klant is gesloten, zodra de klant de orderbevestiging heeft ontvangen. Subsidiair is de koopovereenkomst tot stand gekomen, nadat GotPrint.eu is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, zonder een dergelijke bevestiging.

3.2 GotPrint.eu behoudt zich het recht voor een order, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

3.3 Door onze website te gebruiken, aanvaardt de klant dat communicatie met GotPrint.eu voornamelijk elektronisch zal geschieden. GotPrint.eu onderhoudt contacten met haar klanten via e-mail of verschaft informatie, door berichten op de website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden, gaat de klant akkoord met deze elektronische wijze van communicatie en aanvaardt hij dat alle door GotPrint.eu verstrekte contracten, berichten, informatie en andere informatie voldoen aan mogelijke wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk wordt vastgelegd.

4. Prijzen, rekeningen en betalingen

4.1 Voor zover de orderbevestiging niet anders vermeldt, wordt het verschuldigde totaalbedrag betaalbaar onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst (ontvangst orderbevestiging). Alle kosten met betrekking tot het betalingsverkeer komen volledig voor rekening van de klant.

4.2 De klant heeft uitsluitend het recht een onbetwiste claim of een claim die juridisch is vastgesteld te verrekenen.

4.3 De vermelde prijzen zijn inclusief verpakking, transport en/of verzendkosten en geldende omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

4.4 Prijzen zijn altijd onderhevig aan wijzigingen als gevolg van hogere materiaalkosten en/of andere kostprijscomponenten, die dienovereenkomstig worden doorberekend.

4.5 Kostenverhogingen als gevolg van wijzigingen in de order worden ook doorberekend aan de klant.

4.6 GotPrint.eu zendt uitsluitend rekeningen per e-mail. Ontvangst van de rekening is niet vereist voor de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen.

4.7 Bepaalde producten kunnen van buiten de Europese Unie verzonden worden. Bij commerciële bestellingen, kan het zijn dat u om een EORI formulier wordt gevraagd, voordat het pakket wordt vrijgegeven. Voor zendingen naar landen buiten de Europese Unie worden afzonderlijke en extra verzendkosten toegepast op uw bestelling. De uiteindelijke prijs zal echter zichtbaar zijn voordat de bestelling wordt geplaatst.

5. Aanvaarding van de order

5.1 GotPrint.eu voert alle orders uitsluitend uit op basis van de door de klant verstrekte informatie. De klant is verplicht de door hem verstuurde informatie zorgvuldig te controleren op de geschiktheid ervan voor de drukwerkorder. GotPrint.eu heeft het recht een order niet uit te voeren indien, naar haar mening, de door de klant verstrekte informatie niet voldoet aan de door GotPrint.eu daartoe gestelde eisen.

5.2 Voordat de producten worden geproduceerd zendt GotPrint.eu een voorbeeld op scherm. Dit voorbeeld geeft de design lay-out, de juistheid van de tekst en de proporties van de afbeeldingen weer, maar niet de kleur of dichtheid en dient door de klant eerst te worden bevestigd, alvorens de drukorder kan worden uitgevoerd. De orderbevestiging is bindend en kan niet worden gewijzigd of geannuleerd. De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de definitieve tekst en lay-out, voorafgaand aan het drukproces.

5.3 GotPrint.eu BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het eindproduct veroorzaakt door:
onjuiste spelling en/of interpunctie, afbeeldingen, verkleuringen, grammaticale fouten, verkeerd lettertype, onjuiste afmetingen, onjuiste of ontbrekende vouwen, onjuiste afmetingen in het eindproduct.

5.4 Wanneer het voorbeeld op scherm door de klant is geaccepteerd, kan.GotPrint.eu niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen of afwijkingen in inktdichtheid. GotPrint.eu doet er alles aan om voor iedere kleur de best mogelijke dichtheid te realiseren. GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uiteindelijke colour format.
Belangrijk: "Gang Run" houdt in dat meerdere en verschillende klantorders worden gecombineerd en gelijktijdig worden verwerkt.

5.5 De toepassing van een UV-coating kan het colour format beïnvloeden. GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uiteindelijke colour format van UV-producten.

6. Copyright

6.1 Materiaal en bestanden gebruikt door GotPrint.eu BV voor de productie en die met dat doel zijn vervaardigd, blijven eigendom van GotPrint.eu BV. Alle rechten zijn voorbehouden aan GotPrint.eu BV. Gebruikmaken, kopiëren of openbaar maken van enig materiaal of software van GotPrint.eu BV, de GotPrint.eu BV website en/of van haar dochtermaatschappijen of derde partijen waarvan GotPrint.eu BV licenties heeft verkregen, is strikt verboden.

6.2 De klant garandeert dat hij in het bezit is van de volledige rechten voor het gebruik, de distributie en publicatie van de gestuurde informatie, vooral met betrekking tot de tekst en de afbeeldingen. De klant garandeert dat de data en documenten verzonden aan GotPrint.eu BV, geen inbreuk maken op door derde partijen beschermde rechten en dat de inhoud van zijn drukwerk geen enkele Nederlandse wet schendt of wetten van het land waar de klant is gevestigd of zaken doet.
De klant vrijwaart GotPrint.eu, zonder enig voorbehoud, voor zover GotPrint.eu BV wordt aangesproken wegens inbreuk op rechten van derde partijen, in het bijzonder wegens schending van copyright, als gevolg van het gebruikmaken door GotPrint.eu BV van de data en documenten beschikbaar gesteld door de koper.

6.3 GotPrint.eu BV accepteert geen kwetsend taalgebruik en pornografie.

7. Materiaal en informatie verstrekt door de klant

7.1 Alle informatie, data, teksten, foto’s, afbeeldingen, berichten of andere materialen vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die het oorspronkelijk heeft aangeleverd.
Dit houdt in dat de klant –en niet GotPrint.eu BV- volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van het materiaal dat hij zendt, uploadt of anderszins gebruikt via de GotPrint.eu website.
Gezien het internationale karakter van het internet, moet de klant rekening houden met alle plaatselijke regelgeving met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud.

7.2 De klant gaat ermee akkoord de diensten van GotPrint.eu niet te gebruiken voor materiaal dat het volgende bevat:
a) (kinder-)pornografie of materiaal met anderszins onbetamelijke, obscene of onwelvoeglijke inhoud,
b) een bedreiging om een individu te ontvoeren, kidnappen of letsel toe te brengen, een bedreiging om het persoonlijk eigendom of de reputatie van een individu schade toe te brengen, een bedreiging om iemand van een misdrijf te beschuldigen, een bedreiging om anderen te informeren over een strafbaar feit begaan door een individu of een bedreiging met chantage,
c) een aanmoediging tot schending of misbruik van een wettelijke bepaling,
d) lasterlijke uitingen ten aanzien van een individu of bedrijf, of
e) alles wat strijdig is met de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van GotPrint.eu BV of die van een derde partij.

7.3 GotPrint.eu is in geen geval aansprakelijk tegenover de klant voor materiaal/inhoud, waaraan hij wordt blootgesteld, en dat mogelijk beledigend, onbetamelijk of aanstootgevend is. Producten en diensten zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. De klant verklaart akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en de producten, diensten of afgeleide berichten niet te gebruiken voor enige vorm van ongewenst of ongeoorloofd adverteren, promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramideschema’s of enige andere vorm van agressieve werving.

7.4 De klant is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn password en/of login details en voor het bewaken van de toegang tot zijn geregistreerde account.

7.5 De klant is zich ervan bewust dat GotPrint.eu de inhoud niet vooraf controleert. GotPrint.eu verstrekt geen enkele garantie in termen van juistheid, integriteit en kwaliteit van de inhoud.

7.6 In overeenstemming met het bedrijfsbeleid heeft GotPrint.eu het recht ieder document/bestand met een inhoud, die strijdig is met de gebruiksvoorwaarden of dat anderszins aanstootgevend is, te verwijderen.
GotPrint.eu heeft de bevoegdheid om documenten/bestanden met een bepaalde inhoud achter te houden of vrij te geven, indien zij daartoe redelijkerwijs wettelijk wordt verplicht:
a) in juridische procedures;
b) teneinde te voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden;
c) teneinde te reageren op een claim dat de desbetreffende inhoud de rechten van derde partijen schendt;
d) teneinde de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van GotPrint.eu, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 GotPrint.eu, haar licentiehouders, leveranciers,verkopers, medewerkers, directeuren, staf en/of agenten zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor buitengewone, incidentele, indirecte of gevolgschade of verliezen, van welke aard dan ook, of voor schade of verliezen als gevolg van het verlies van gebruik, informatie of opbrengsten, onafhankelijk van het feit of GotPrint.eu een waarschuwing heeft doen uitgaan met betrekking tot de mogelijkheid op schade of verlies voortkomend uit of in relatie tot het gebruik van de website of de onmogelijkheid de diensten te gebruiken. Evenmin kan GotPrint.eu aansprakelijk gesteld worden voor schade of verliezen veroorzaakt door fouten, nalatigheden, virussen, vertragingen of ontwrichting van diensten.

8.2 GotPrint.eu zal in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige (gevolg-)schade of verliezen veroorzaakt door of in relatie met het incorrecte of ongeoorloofde gebruik van de website en/of de inhoud daarvan.

8.3 Indien GotPrint.eu aansprakelijk wordt gesteld in verband met een order geplaatst via de website, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de prijs van die order (inclusief afleverkosten) en de door de klant gemaakte kosten om het product naar GotPrint.eu terug te sturen, voor zover deze kosten redelijk zijn.

8.4 Indien schadevergoeding wordt geëist, dient GotPrint.eu eerst de gelegenheid te worden geboden de klacht te behandelen.

9. Eis tot schadevergoeding

Een eis tot vergoeding van schade of verliezen dient bij GotPrint.eu te worden ingediend niet later dan veertien dagen nadat de koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Ieder recht op het eisen van schadevergoeding vervalt na verloop van de voornoemde periode van veertien (14) dagen.

10. Overmacht

10.1 GotPrint.eu BV verleent geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot geleverde diensten of apparatuur. Evenmin verleent GotPrint.eu enige garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, moraliteit of gepastheid van de gegeven order.

10.2 GotPrint.eu BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of vertragingen in de dienstverlening die kunnen worden toegeschreven aan omstandigheden gelegen buiten haar regie, inclusief aardbevingen, industriële conflicten, amendementen in de wet of regelgeving of regeringsbeleid, rellen, oorlog, brand, epidemieën, handelingen of nalatigheden door verkopers of leveranciers, stilvallen van uitrusting, transportproblemen of andere gelijksoortige gebeurtenissen en omstandigheden.

11. Schadevergoeding

11.1 De klant zal GotPrint.eu alle schade vergoeden en GotPrint.eu (inclusief alle partijen waarvan GotPrint.eu licenties houdt) bijstaan, in en buiten de rechtbank, tegen alle eisen, eisen voor aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief alle redelijkerwijs gemaakte juridische kosten en kosten voortkomend uit of in relatie tot (1) inbreuk op deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden of (2) juridische procedures, eisen, inclusief eisen voortkomend uit of in relatie tot teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische beelden of ander materiaal door de klant opgenomen in de producten.

12. Overdracht van rechten en plichten

12.1 Het contract tussen de klant en GotPrint.eu is bindend voor beide partijen evenals voor opvolgers en titulaire opvolgers.

12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GotPrint.eu is het de klant niet toegestaan om het contract over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden of te beschikken over een van de rechten of plichten voortvloeiend uit het contract.

12.3 Gedurende de looptijd van het contract kan GotPrint.eu te allen tijde het contract overdragen, toewijzen, vervreemden, outsourcen of anderszins beschikken over het contract, of een van de rechten of plichten voortvloeiend uit het contract.

13. Design bestanden

GotPrint.eu verstrekt geen design bestanden.

14. Designs of afbeeldingen verstrekt door de klant

14.1 Alle modeltekeningen, designs en afbeeldingen dienen te worden aangeleverd in CMYK voor kleurontwerpen en in grijswaarden voor zwart/wit ontwerpen.

Alle modeltekeningen, designs en afbeeldingen dienen te worden aangeleverd met een resolutie van 350 dpi in CMYK.
GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschillen als gevolg van conversies van RGB naar CMYK.

14.2 GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de klant verstrekte vage of vervormde afbeeldingen.

14.3 Voor bestanden groter dan 75MB kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

15. 100 g papier

Onze voorraad 100 g papier is niet gecoat en het is daarom aan te bevelen geen donkere hoge-dichtheidskleuren (zwart, paars, blauw, bruin, etc.) te gebruiken. Donkere kleuren hebben de neiging om, als de kleurwaarden te hoog zijn, te worden opgezogen in het papier, waardoor ze kunnen afwijken.

16. Aanvullende kosten voor tweede proef

Indien wijzigingen dienen te worden gemaakt na de eerste proef, zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn als volgt:

€ 4,00 voor de volgende producten:
Business Cards, Posters, Labels, Kaarten, Stickers, Tafeldisplays, Wenskaarten, Notepads, Speciale Vormen.

€ 10,00 voor de volgende producten:
Enveloppen, Flyers, Banners, Briefhoofden, Raamstickers en Plakplaatjes, Boekenleggers.

€ 20,00 voor de volgende producten:
Gevouwen, Folders, Brochures/Catalogi (8 blz.), kalenders (8 blz.). Aanvullend € 5,00 voor elke 4 extra blz.

17. Annulering

17.1 Indien daartoe verzocht zal GotPrint.eu de klant, voordat deze de order heeft aanvaard, bijstaan bij de annulering van zijn order. Verzoeken voor annulering dienen door de klant via e-mail te worden ingediend. Ons Customers Service Team zal de klant informeren over de annuleringskosten, die afhangen van de fase waarin de order zich bevindt.

17.2 Daar iedere order wordt uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de klant, is verkopen aan andere kopers geen optie, waardoor de verkoopovereenkomst definitief en bindend wordt. Het recht op ontbinding van de overeenkomst binnen een periode van 7 werkdagen, zoals vermeld in artikel 7:46d van het B.W., is derhalve niet van toepassing.

17.3 Indien de order reeds werd aangeboden om te worden gedrukt, dan zal GotPrint.eu alleen de verzendkosten terugbetalen. Indien de order wordt geannuleerd, voordat deze wordt aangeboden om te worden gedrukt, dan zullen behandelingskosten (werkuren) en/of administratiekosten (inclusief creditcardkosten) worden verrekend met het terug te betalen bedrag.
De annuleringskosten voor orders tot € 81,00 bedragen € 12,00, voor orders van € 81,00 tot € 243,00 € 24,00 en voor orders van € 243,00 en meer bedragen de annuleringskosten 10% van het oorspronkelijke orderbedrag.

18. Geretourneerde producten en terugbetalingen

18.1 In geval van afwijkingen in de bestelde en geleverde producten, dient de klant GotPrint.eu binnen 8 dagen na de ontvangst van de order hierover te informeren. Om in aanmerking te komen voor correcties of vervanging van de geleverde producten, dient de klant de complete levering binnen 15 dagen na de leverdatum te retourneren.

18.2 Alle kosten verband houdende met verzonden drukwerk (spoed-drukwerk of verzendingen) zijn definitief en komen niet voor terugbetaling in aanmerking. Hetzelfde geldt voor andere orders, die om welke reden dan ook worden geretourneerd. De verzendkosten voor retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

19. Verzending en levering

19.1 Levertermijnen gelden slechts als een indicatie voor de leverdatum en zijn alleen bindend voor een strikte deadline, indien dit expliciet is aangegeven en akkoord bevonden door GotPrint.eu.

19.2 GotPrint.eu doet er alles aan om productieproblemen, die vertraging in de levering veroorzaken, te voorkomen. GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of verliezen veroorzaakt door vertragingen in verzending en levering. GotPrint.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering veroorzaakt door weersomstandigheden, vertragingen bij vervoersbedrijven, internationale douanekwesties of andere situaties waarop GotPrint.eu geen invloed heeft. Verzend- en levertermijnen worden door GotPrint.eu aangegeven op basis van informatie verkregen van onze leveranciers.

19.3 GotPrint.eu zal er alles aan doen om de beloofde levertermijn na te komen. Het drukproces kan evenwel worden vertraagd als gevolg van plotselinge machinestoringen, machine-uitval en/of technische problemen. In geval van vertraging als gevolg van technische gebreken, zullen aanvullende kosten voor spoedopdrachten, indien van toepassing, worden terugbetaald of geannuleerd.

19.4 De verzendkosten zijn berekend op basis van enkele verzending naar het adres zoals aangegeven door de klant.

19.5 Verzendkosten voor grote productvolumes op aanvraag.

20. Verzendproblemen en verloren zendingen

Claims in verband met tijdens het transport verloren of beschadigde producten worden alleen geaccepteerd voor verzendingen met een waarde van € 40,00 of meer. GotPrint.eu kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verzendfouten, nalatigheden of schade veroorzaakt door derde partijen.

21. Incorrect klantadres

Indien een zending niet kan worden afgeleverd als gevolg van door een klant onjuist verstrekte adresgegevens, dan zal GotPrint.eu aanvullende kosten in rekening brengen voor het opnieuw verzenden van de producten. Het is mogelijk dat de zending op een latere datum op het door de klant aangegeven oorspronkelijke adres wordt afgeleverd. In dat geval kan GotPrint.eu niet verantwoordelijk worden gesteld.

22. Creditcardkosten

In geval een klant voor de eerste keer een order bij GotPrint.eu plaatst en de order een waarde vertegenwoordigt van meer dan 1,500 €, dan zal GotPrint.eu vragen om per e-mail of fax een ingevuld en ondertekend creditcard autorisatieformulier te sturen met een duidelijke kopie van de creditcard. Dit beleid wordt gebezigd uit veiligheidsoverwegingen en om frauduleuze activiteiten te voorkomen.

23. Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsrechten van de geleverde goederen blijven bij GotPrint.eu totdat de goederen volledig zijn betaald en er geen andere bedragen voor door de klant bestelde goederen openstaan. Indien de verkoop van deze goederen deel uitmaakt van de klant’s normale bedrijfsuitoefening, dan heeft hij het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derde partijen te leveren. In dit geval verleent de klant hierbij een stil pandrecht op de door hem verkregen vorderingen met betrekking tot de verkoop van deze goederen. De klant is verplicht op eerste verzoek een schriftelijk overzicht te verstrekken van deze uitstaande vorderingen (lijst van te ontvangen vorderingen). GotPrint.eu heeft het recht deze lijst op ieder gewenst tijdstip op te vragen. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen tegenover GotPrint.eu voldoet, dan heeft GotPrint.eu het recht tot hernieuwde inbezitneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de klant verleent hierbij daartoe aan GotPrint.eu een onherroepelijke machtiging tot toegang tot zijn bedrijfslocatie. Dit recht zal zonder voorbehoud zijn van alle andere rechten van GotPrint.eu met betrekking tot het in gebreke blijven met betalingen, inclusief het uitoefenen van alle pandrechten. In geval van hernieuwde inbezitneming is de klant verplicht alle assistentie te verlenen, op straffe van een boete van 10 procent per dag berekend op basis van de uitstaande factuurbedragen, waarvoor om betaling werd verzocht door of uit naam van GotPrint.eu.

24. Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand door GotPrint.eu (hetzij expliciet of impliciet) met betrekking tot enige bepaling in deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden of met betrekking tot een inbreuk of nalatigheid van de andere partij in de toepassing van een of meer van deze bepalingen, heeft geen enkel toekomstig effect en weerhoudt GotPrint.eu er niet van een bepaling van deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden, waarvoor geen verklaring van afstand werd afgegeven, op een later tijdstip uit te voeren of juridische stappen te ondernemen wegens een latere inbreuk of nalatigheid door de andere partij krachtens enige bepaling in deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden. Een verklaring van afstand met betrekking tot enige bepaling van deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden kan door GotPrint.eu alleen schriftelijk worden afgegeven.

25. Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank; gedeeltelijke nietigheid

Op deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden en alle overeenkomsten die voortvloeien uit deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Maastricht is bevoegd om geschillen tussen GotPrint.eu en haar klanten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten, die vallen onder deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden, te behandelen. Indien GotPrint.eu procedures aanspant, dan is ook de rechtbank in de woonplaats of van het bedrijfsadres van de klant bevoegd. Indien een bepaling in deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden of in de overeenkomsten die vallen onder deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden, niet rechtsgeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden, of de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, volledig van kracht en rechtsgeldig.